Check MSSQL status

CREATE TABLE #sp_who2 (SPID INT,Status VARCHAR(255),      Login  VARCHAR(255),HostName  VARCHAR(255),       BlkBy  VARCHAR(255),DBName  VARCHAR(255),       Command VARCHAR(255),CPUTime INT,       DiskIO INT,LastBatch VARCHAR(255),       ProgramName VARCHAR(255),SPID2 INT,       REQUESTID INT) INSERT INTO #sp_who2 EXEC sp_who2SELECT      * FROM        #sp_who2— Add any filtering of the results here :WHERE       DBName <> ‘master’— Add any sorting of the results here :ORDER BY    DBName ASC DROP TABLE #sp_who2 Source: https://www.sqlmatters.com/Articles/sp_who2%20-%20filtering%20and%20sorting%20the%20results.aspx

Những lời khuyên chân thành giúp thay đổi cuộc đời bạn

Source: https://quantrimang.com/nhung-loi-khuyen-chan-thanh-giup-thay-doi-cuoc-doi-ban-159909 Cuộc sống của bạn giống như những cuốn sách, có chương vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có những chương đầy trầm lắng, biến động. Hãy vui vẻ đón nhận những thử thách những hạnh phúc, bớt than phiền từ cuộc sống. Đọc và cảm nhận những lời khuyên ý nghĩa từ Status hay […]