SpamAssassin cookbook

http://johnbokma.com/spam/spamassassin-cookbook.html Below follow some rules and other settings I added to my user_prefs file which is part of the excellent mail classifying Perl program SpamAssassin. Note that I call it a classifying program not a filter nor a spam blocking program. SpamAssassin adds information to an email about its class: spam or ham. Also the score […]

Find Reasons for Slow Network with Colasoft Capsa

Thanks to http://www.colasoft.com/capsa/how_to_fix_windows_vista_slow_network_transfer.php Analyze Reasons for Slow Network Slow network is a common phenomenon. For the diversity of the reasons causing slow network, to troubleshoot slow network is one of the most common and troublesome work in daily network management. According to analysis, major reasons for slow network are: Loopback Broadcast/Multicast storm Virus attack Server slow […]

Một số thủ thuật đơn giản để đối phó với Malware

Quản Trị Mạng – Malware dường như ngày càng trở nên thông minh và gây ra những hậu quả khôn lường hơn trước. Cài đặt các công cụ phát hiện malware (MalwareBytes, HiJackThis, ComboFix…) trên máy tính là công việc không hề thừa. Nhưng trong một vài trường hợp, vì nhiều lý do (bị chặn […]