Những lời khuyên chân thành giúp thay đổi cuộc đời bạn

Source: https://quantrimang.com/nhung-loi-khuyen-chan-thanh-giup-thay-doi-cuoc-doi-ban-159909 Cuộc sống của bạn giống như những cuốn sách, có chương vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có những chương đầy trầm lắng, biến động. Hãy vui vẻ đón nhận những thử thách những hạnh phúc, bớt than phiền từ cuộc sống. Đọc và cảm nhận những lời khuyên ý nghĩa từ Status hay […]

FTP IIS Passive

https://docs.microsoft.com/en-us/iis/publish/using-the-ftp-service/configuring-ftp-firewall-settings-in-iis-7 https://github.com/sandrinodimattia/WindowsAzure-PassiveFTPinVM Using Windows Firewall with non-secure FTP traffic To configure Windows Firewall to allow non-secure FTP traffic, use the following steps: Open a command prompt: click Start, then All Programs, then Accessories, then Command Prompt. To open port 21 on the firewall, type the following syntax then hit enter: netsh advfirewall firewall add rule name=”FTP (non-SSL)” action=allow protocol=TCP […]

Git – Resolving SSL Self-Signed Certificate Errors

https://confluence.atlassian.com/bitbucketserverkb/resolving-ssl-self-signed-certificate-errors-806029899.html # Initial clone GIT_SSL_CAINFO=/path/to/certificate.pem git clone https://username@git.example.com/scm/repository.git # Ensure all future interactions with origin remote also work cd repository git config http.sslCAInfo /path/to/certificate.pem   Example: 508  cat /c/myCA.pem >> /c/Git/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem 510 git config http.sslCAinfo /c/Git/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem 511 git push -u origin master