Add new user with Database MySQL

CREATE USER ‘w2project’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘***’; GRANT USAGE ON * . * TO ‘w2project’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘***’ WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ; CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `w2project` ; GRANT ALL PRIVILEGES ON `w2project` . * TO ‘w2project’@‘localhost’;   GRANT ALL PRIVILEGES ON DBname.* TO user@127.0.0.1 IDENTIFIED BY ‘Ps@oordddddd’;

Các thiết bị cơ bản cho phòng server theo tieu chuan

Link http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=96871 Viễn có cơ hội tham gia xây dựng 1 phòng server nên cũng có một chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với bạn. Trong bài viết bạn đã đề cập đến các thiết bị cơ bản cho phòng server Viễn muốn góp ý thêm với bạn ở một số điểm sau: 1. Phòng server […]

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn và chương trình luyện phát âm miễn phí

Thanks to http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=728322 Nếu không biết cách phát âm tiếng Anh chuẩn, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi học tiếng Anh, đặc biệt là trong giao tiếp, phiên dịch tiếng Anh. Bởi vì cho dù bạn biết nhiều từ vựng thế nào, bạn giỏi ngữ pháp ra sao, đọc, viết thành thạo thế nào, dịch tiếng […]