rclone serve restic

https://rclone.org/commands/rclone_serve_restic/ https://rclone.org/s3/ Serve the remote for restic’s REST API. Synopsis rclone serve restic implements restic’s REST backend API over HTTP. This allows restic to use rclone as a data storage mechanism for cloud providers that restic does not support directly. Restic is a command line program for doing backups. The server will log errors. Use -v […]

Những lời khuyên chân thành giúp thay đổi cuộc đời bạn

Source: https://quantrimang.com/nhung-loi-khuyen-chan-thanh-giup-thay-doi-cuoc-doi-ban-159909 Cuộc sống của bạn giống như những cuốn sách, có chương vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có những chương đầy trầm lắng, biến động. Hãy vui vẻ đón nhận những thử thách những hạnh phúc, bớt than phiền từ cuộc sống. Đọc và cảm nhận những lời khuyên ý nghĩa từ Status hay […]

FTP IIS Passive

https://docs.microsoft.com/en-us/iis/publish/using-the-ftp-service/configuring-ftp-firewall-settings-in-iis-7 https://github.com/sandrinodimattia/WindowsAzure-PassiveFTPinVM Using Windows Firewall with non-secure FTP traffic To configure Windows Firewall to allow non-secure FTP traffic, use the following steps: Open a command prompt: click Start, then All Programs, then Accessories, then Command Prompt. To open port 21 on the firewall, type the following syntax then hit enter: netsh advfirewall firewall add rule name=”FTP (non-SSL)” action=allow protocol=TCP […]