Fix Spamassasin module required fail

Applied when we run : sa-update -D 2>&1 | grep failed

Mar  1 13:33:02.748 [52051] dbg: diag: […] module not installed: Digest::SHA1 (‘require’ failed)
Mar  1 13:33:02.748 [52051] dbg: diag: […] module not installed: Geo::IP (‘require’ failed)
Mar  1 13:33:02.748 [52051] dbg: diag: […] module not installed: Razor2::Client::Agent (‘require’ failed)
Mar  1 13:33:02.748 [52051] dbg: diag: […] module not installed: Mail::DKIM (‘require’ failed)
Mar  1 13:33:02.748 [52051] dbg: diag: […] module not installed: Encode::Detect (‘require’ failed)
Mar  1 13:33:02.748 [52051] dbg: diag: […] module not installed: Net::Patricia (‘require’ failed)

Fix by install these module:

perl -MCPAN -e shell
cpan>install YAML
cpan>quit

#

perl -MCPAN -e “install Digest::SHA1”
perl -MCPAN -e “install Mail::DomainKeys”
perl -MCPAN -e “install Geo::IP”
perl -MCPAN -e “install Mail::DKIM”
perl -MCPAN -e “install Encode::Detect”
perl -MCPAN -e “install Net::Patricia”
perl -MCPAN -e “install Razor2::Client::Agent”

Incase of install Perl module Mail::Dkim fail try this:

apt-get install libdkim1d libdkim-dev

sudo perl -MCPAN -e shell
install Bundle:CPAN
reload cpan
force install Mail::DKIM